Regulamin serwisu dla Korepetytorów

 

Regulamin serwisu Edusofa.com

dla Korepetytorów


Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z portalu Edusofa.com przez Korepetytorów. Postanowienia regulaminu są wiążące dla Korepetytorów korzystających z portalu Edusofa.com, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z portalu jako Korepetytor niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z jego treścią. Jeśli Użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu.

 

Korepetytor akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać (w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie) także Ogólny regulamin serwisu Edusofa.com.

 


§ 1. Definicje

Administrator– Edusofa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000849109, NIP: 5272931011, REGON: 386482400, wysokość kapitału zakładowego: 100.000 zł,

Cena za Lekcję – suma pieniężna, stanowiąca całkowitą cenę ponoszoną przez Ucznia za Lekcję,

Edusofa.com lub Serwis – platforma zlokalizowana na stronie internetowej www.edusofa.comumożliwiająca kompleksową organizację i przeprowadzanie Lekcji w trybie on-line,

Kandydat – osoba, która zgłasza chęć korzystania z Serwisu jako Korepetytor,

Konto– profil umożliwiający korzystanie z Serwisu, założony dla Użytkownika w procesie rejestracji, do którego dostęp jest zabezpieczony poprzez obowiązek podania wybranego przez Użytkownika loginu i hasła,

Korepetytor– zweryfikowana przez Administratora i zarejestrowana w Serwisie osoba, która świadczy usługi dydaktyczne na rzecz Uczniów za pośrednictwem Serwisu,

Lekcje– 60 minutowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Korepetytora na rzecz Ucznia za pośrednictwem Serwisu,

Lekcja Próbna – pierwsza Lekcja danego Ucznia u danego Korepetytora, która może się odbyć na preferencyjnych warunkach,

Materiały– wszystkie treści utrwalone w jakiejkolwiek formie, udostępniane w Serwisie m.in. przez Użytkowników w celu prowadzenia Lekcji lub świadczenia usług dydaktycznych,

Pakiet Lekcji – więcej niż jedna Lekcja wykupiona za jednym razem u tego samego Korepetytora,

Prowizja Serwisu – opłata w wysokości 12,2% netto Ceny za Lekcję, która stanowi wynagrodzenie należne Administratorowi od Korepetytora za korzystanie z usług Serwisu. Opłata zostanie powiększona o należny podatek VAT, jeśli jest on wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Uczeń– zarejestrowana osoba korzystająca z usług dydaktycznych Korepetytorów za pośrednictwem Serwisu,

Użytkownik– Uczeń lub Korepetytor,

Wirtualne Złotówki – przedpłacone punkty o określonej wartości (1 PLN = 1 Wirtualna Złotówka), przechowywane w Wirtualnym portfelu Ucznia, umożliwiające zakup Lekcji lub Pakietów Lekcji w Serwisie.

Wirtualny portfel – portfel wirtualny prowadzony dla każdego Ucznia osobno, w którym możliwe jest przechowywanie Wirtualnych Złotówek.§ 2. Wstęp

 1. Administrator prowadzi portal Edusofa.com, którego celem jest organizacja Lekcji przy wykorzystaniu w tym celu specjalnej platformy on-line. Edusofa.com tworzybazę Korepetytorów oraz Uczniów, zapewnia narzędzia umożliwiające przeprowadzenie Lekcji on-line oraz dokonanie płatności za Lekcję, weryfikuje Korepetytorów oraz daje Uczniommożliwość oceny jakości przeprowadzanych Lekcji.

 2. Administrator oświadcza, że działa na zasadzie „marketplace”, tzn. że jest organizatorem Lekcji i pośrednikiem w relacjach między Korepetytorem a Uczniem, nie jest natomiast dostawcą usług dydaktycznych oraz nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez poszczególnych Korepetytorów.


§ 3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Administrator udziela Użytkownikom zgody na dostęp i korzystanie z Serwisu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik wyraża zgodę, aby:

  1. nie wykorzystywać Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub uzyskanych w ramach Lekcji w innych celach niż na własne potrzeby związane z Lekcjami,

  2. nie korzystać z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem,

  3. nie wykorzystywać Serwisu do innych celów, niż przewidziane w Regulaminie,

  4. nie prowadzić żadnych działań mających na celu pozyskiwanie danych (w tym danych osobowych) znajdujących się w Serwisie.

 2. Użytkownicy zobowiązują się nie przekazywać sobie nawzajem danych personalnych lub kontaktowych, mających na celu możliwość skontaktowania się i przeprowadzenia lekcji poza Serwisem.

 3. Korzystanie z Serwisu jako Korepetytor możliwe jest jedynie dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić odpowiedni sprzęt (m.in. komputer, zestaw słuchawkowy, mikrofon), oprogramowanie oraz łącze internetowe o odpowiedniej przepustowości.

 5. Korepetytor może świadczyć usługi w Serwisie na rzecz Uczniów jako:

  1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

  2. osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców („Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawiez dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej).

 6. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że Lekcje mogą być nagrywane i przechowywane m.in. w celu kontroli jakości świadczonych usług oraz rozwiązywania ewentualnych sporów między Użytkownikami.

§ 4. Obowiązki Korepetytora

    1. Korepetytor zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz świadczyć usługi dydaktyczne na rzecz Uczniów na najwyższym poziomie, w szczególności Korepetytor zobowiązuje się:

     1. posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, pozwalające na nauczanie Uczniów we wskazanych przez siebie przedmiotach,

     2. przygotowywać się do Lekcji oraz w razie potrzeby przygotowywać dla Uczniów Materiały na Lekcje,

     3. rozpoczynać i kończyć Lekcje punktualnie,

     4. stale dbać o aktualność grafiku Lekcji,

     5. niezwłocznie powiadamiać Uczniów oraz Administratora o niemożności przeprowadzenia zarezerwowanych Lekcji,

     6. ponosić pełną odpowiedzialność wobec Uczniów i Administratora za świadczone usługi.

    2. Korepetytor jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za rozliczenie swoich zobowiązań podatkowych wynikających z przychodów uzyskanych od Uczniów za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności Korepetytor jest zobowiązany do dokumentowania sprzedaży usług zgodnie z obowiązującym prawem.

    3. Korepetytor wyraża zgodę i udziela Administratorowi pełnomocnictwa do generowania faktur/dokumentów sprzedaży w jego imieniu i na jego rzecz, przy założeniu że:

     1. Sprzedawcą jest Korepetytor (prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, bądź też działa jako osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną),

     2. Nabywcą będzie Uczeń lub podmiot nabywający usługę na rzecz Ucznia,

     3. Ceną będzie Cena za Lekcję,

    4. Korepetytor jest zobowiązany przekazać Administratorowi wszelkie wymagane informacje finansowe na potrzeby fakturowania. Korepetytor jest zobowiązany do bieżącej kontroli wystawianych dokumentów sprzedaży w jego imieniu i natychmiastowego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokumenty wystawiane w imieniu i na rzecz Korepetytora.

    5. Korepetytor ma świadomość i akceptuje fakt, iż Serwis umożliwia wystawienie Korepetytorowi oceny oraz opinii. Na podstawie wystawionych opinii, Serwis może dokonywać rankingów Korepetytorów.

    6. Korepetytor przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Serwis może na podstawie własnego algorytmu (zależnego od szeregu zmiennych tj. np. kompletność profilu Korepetytora, jego dostępność tygodniowa, współczynnik rezygnacji z Lekcji, ocena dokonana przez Uczniów, popularność itp.) prowadzić ranking Korepetytorów, według którego może być wyświetlana kolejność profilów Korepetytorów w wyszukiwarce Serwisu.

    7. Korepetytor ma prawo zmieniać Cenę za Lekcję dla uczniów, ale nie częściej niż raz na miesiąc. Korepetytor przyjmuje jednak do wiadomości, że Uczniowie którzy do momentu zmiany ceny mieli zarezerwowane lub przeprowadzone jakiekolwiek Lekcje z Korepetytorem, będą mieli prawo do zakupu kolejnych Lekcji po dotychczasowej Cenie za Lekcję przez kolejne 3 miesiące licząc od daty wprowadzenia nowej ceny.

§ 5. Konto

 1. Kandydat przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest założyć Konto jako Korepetytor - zgodnie z procedurą przewidzianą przez Edusofa.com, w szczególności podając dane osobowe, dane kontaktowe oraz informację na temat przedmiotów, których planuje nauczać w ramach Serwisu. Założenie Konta jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji kompetencji oraz selekcji Kandydatów poprzez:

  1. żądanie przedstawienia dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Kandydata,

  2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem (przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość).

 3. Administrator może wymagać od Kandydata lub Korepetytora nagrania krótkiego filmu przedstawiającego i promującego Korepetytora. Korepetytor udostępniając film za pośrednictwem Serwisu, udziela Administratorowi prawo do wykorzystywania filmu i utrwalonego na nim wizerunku w celach marketingowych. Film nie może naruszać praw osób trzecich, norm prawnych, etycznych i moralnych.

 4. Po pozytywnej weryfikacji Kandydata oraz pełnym uzupełnieniu profilu Korepetytora, otrzyma on dostęp do korzystania z usług Serwisu jako Korepetytor.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do Konta.

 6. Korepetytor ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności dokonywane na Koncie przypisanym Korepetytorowi.

 7. W sytuacji, gdy Administrator będzie miał uzasadnione podejrzenie, że nastąpiło przejęcie Konta przez osobę nieuprawnioną, doszło do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu lub doszło do naruszenia postanowień Regulaminu, zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zawieszenia Konta do czasu wyjaśnienia.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania Konta Korepetytora w sytuacji gdy:

  1. uzna że Korepetytor nie przestrzega Regulaminu,

  2. jakość świadczonych przez Korepetytora usług dydaktycznych nie jest zadowalająca,

  3. podał on nieprawdziwe lub niepełne dane lub informacje,

  4. Korepetytor nie pojawi się na Lekcji lub będzie się spóźniał lub odwoływał Lekcje,

  5. Korepetytor podejmie próbę (lub pozytywnie odpowie na próbę ze strony Ucznia) skontaktowania się bezpośrednio z Uczniem w celu świadczenia usług dydaktycznych poza Serwisem.

Korepetytor zrzeka się jakichkolwiek potencjalnych roszczeń względem Administratora z tego tytułu.

 1. Użytkownik może mieć aktywne tylko jedno konto w Serwisie.


§ 6. Polecenia i akcje promocyjne

    1. Administrator jest uprawniony do organizowania czasowych oraz stałych akcji promocyjnych zarówno dla Uczniów, jak i Korepetytorów. Korepetytor będzie miał prawo wzięcia udziału w organizowanych akcjach, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

    2. Korepetytor będzie miał możliwość polecania Serwisu swoim dotychczasowym uczniom, z którymi już wcześniej prowadził zajęcia poza Serwisem. W przypadku skorzystania z programu poleceń, Korepetytor uzyska preferencyjne warunki świadczenia usług na rzecz Uczniów, którzy zarejestrowali się w Serwisie korzystając z polecenia Korepetytora.

    3. Szczegółowe warunki programu poleceń oraz okres jego trwania zostanie przekazany Korepetytorowi po pozytywnym przejściu procedury weryfikacyjnej.§ 7. Organizacja Lekcji

 1. Korepetytor zobowiązany jest na bieżąco aktualizować grafik Lekcji przynajmniej na najbliższe dwa tygodnie, ze wskazaniem dostępnych terminów Lekcji.

 2. Korepetytor zobowiązany jest przeprowadzić Lekcje zarezerwowane przez Uczniów w Edusofa.com, chyba że wystąpił problem techniczny, który to uniemożliwi. W takim przypadku uzasadnione będzie przeprowadzenie Lekcji z wykorzystaniem innego komunikatora, wybranego przez Korepetytora.

 3. Korepetytor określa w Serwisie Cenę za Lekcjęw kwocie brutto za przeprowadzenie pojedynczej Lekcji oraz za Pakiety Lekcji.

 4. Lekcja trwa 60 minut, chyba że Regulamin stanowi inaczej

 5. Korepetytor może umożliwić Uczniom opcję odbywania z nim bezpłatnych 30-minutowych Lekcji Próbnych.


§ 8. Rezerwacja i anulacja Lekcji

 1. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie dostępny w Serwisie w uzgodnionym terminie rozpoczęcia Lekcji.

 2. Maksymalne spóźnienie Użytkownika na zaplanowaną Lekcję nie powinno przekroczyć 20 minut. Po tym czasie:

 1. Korepetytor - jest uprawniony opuścić Lekcję i oznaczyć ją jako zakończoną, chyba że Użytkownicy uprzednio umówili się inaczej,

 2. Uczeń - jest uprawniony opuścić Lekcję i oczekiwać ustalenia nowego terminu lekcji przez Korepetytora, bądź zwrotu Ceny za Lekcję w formie Wirtualnych Złotówek, chyba że Użytkownicy uprzednio umówili się inaczej

 1. Uczeń uprawniony jest do rezygnacji z zarezerwowanej Lekcji, przy czym:

  1. jeśli rezygnacja nastąpi wcześniej niż na 12h przed planowaną Lekcją – Uczeń otrzyma zwrot Ceny za Lekcję w formie Wirtualnych Złotówek,

  2. jeśli rezygnacja nastąpi później niż na 12h przed planowaną Lekcją – Uczeń otrzyma 50% Ceny za Lekcję w formie Wirtualnych Złotówek, chyba że w porozumieniu z Korepetytorem i za jego zgodą, Uczeń zaproponuje i zarezerwuje nowy termin Lekcji. W takim przypadku zarezerwowany uprzednio termin Lekcji zostanie przesunięty i nie przepada.

 2. W przypadku spóźnienia na zaplanowaną Lekcję przez Ucznia, Korepetytor jest uprawniony skrócić czas trwania Lekcji o czas odpowiadający spóźnieniu Ucznia. W takim przypadku Korepetytor otrzymuje pełnewynagrodzenie Korepetytora.

 3. W przypadku gdy Uczeń nie będzie dostępny w Serwisie podczas zaplanowanej Lekcji, Cena za Lekcję nie podlega zwrotowi, a Korepetytor otrzymujewynagrodzenie Korepetytora za tę Lekcję,o ile Uczeń i Korepetytor nie ustalą inaczej.

 4. Uczeń uprawniony jest do zrezygnowania w niewykorzystanej częściz wykupionego Pakietu Lekcji. W takim przypadku Uczeń otrzyma zwrot ceny za Pakiet Lekcji w formie Wirtualnych Złotówek, a Korepetytor nie będzie rościł żadnych praw z tego tytułu.


§ 9. Płatności

 1. Uczeń za Lekcje płaci Korepetytorowi za pośrednictwem Serwisu.

 2. Cena za Lekcję, stanowiąca wynagrodzenie Korepetytora, pomniejszonao Prowizję Serwisu, jestwypłacanana podstawie zlecenia Korepetytora na konto wskazane przez Korepetytora. Przelewy z Serwisu na konta indywidualne Korepetytorów zarejestrowane w Serwisie są realizowane raz w tygodniu, a minimalna kwota jednorazowej transakcji wynosi 200 PLN.

 3. W przypadku zakupu przez Ucznia Pakietu Lekcji, wynagrodzenie Korepetytora należne będzie w odpowiedniej części po przeprowadzeniu poszczególnych Lekcji wchodzących w skład Pakietu Lekcji, z zastrzeżeniem możliwości rezygnacji przez Ucznia z niewykorzystanej części Pakietu Lekcji.

 4. Pakiet Lekcji ważny jest przez okres 6miesięcy od momentu jego zakupu.

 5. Korepetytor wyraża zgodę na potrącenie przez Administratora z Ceny za Lekcjęnależnej mu Prowizji Serwisu.

 6. Administrator raz w miesiącu wystawia Korepetytorom faktury, bądź zestawienie sprzedaży, zawierające zestawienie Prowizji Serwisu uiszczonych przez Korepetytora w danym miesiącu. Dokumentywysyłane są na adres e-mail wskazany podczas rezerwacji, co Korepetytor akceptuje.

 7. W przypadku wystąpienia sporu między Korepetytorem a Uczniem, Administrator jest uprawniony wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Korepetytora. W sytuacji gdy w ramach procedury reklamacyjnej Administrator uzna, że zaistniała konieczność zwrotu uiszczonej Ceny za Lekcję, a wynagrodzenie Korepetytora zostało już wypłacone, Administrator uprawniony jest dokonać takiego zwrotu oraz zażądać zwrotu uiszczonej kwotywynagrodzenia Korepetytora, lub potrącić taką wierzytelność z przyszłegowynagrodzenia Korepetytora. W takich okolicznościach Korepetytor nie otrzyma Cenyza Lekcję, a także nie będzie zachowywał żadnych roszczeń z tego tytułu względem Administratora.


§ 10. Treści zabronione

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także z poszanowaniem godności innych Użytkowników oraz osób trzecich, w szczególności zakazuje się przesyłania Materiałów lub szerzenia w inny sposób treści, które:

  1. zawierają dane umożliwiające bezpośredni kontakt do Użytkownika (z pominięciem Serwisu),

  2. są nielegalne,

  3. są powszechnie uznawane za obelżywe,

  4. są obraźliwie, obsceniczne, zniesławiające lub pomawiające lub naruszają godność lub inne prawa osobiste osób trzecich,

  5. promują rasizm, nienawiść, dyskryminację, przemoc lub inne nielegalne działania,

  6. których cel jest niezwiązany z działalnością Serwisu (np. tzw. wiadomości śmieciowe, łańcuszki),

  7. zawierają treści pornograficzne lub seksualne,

  8. z innych względów są prawnie, etycznie lub moralnie niedopuszczalne lub wątpliwe.


§ 11. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści znajdujące się w Serwisie są chronione prawem autorskim. Zabrania się powielania, modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania w celach komercyjnych treści znajdujących się na Edusofa.com.

 2. Użytkownicy, zamieszczając Materiaływ Serwisie lub za jego pośrednictwem, zobowiązani są posiadać prawo do wykorzystania Materiałów w Edusofa.com, w szczególności powinni posiadać prawo autorskie, licencje lub inne zezwolenie podmiotów, którym prawa do tych Materiałów przysługują.

 3. W przypadku, gdy Użytkownik bezprawniezamieszcza Materiały w Serwisie lub za jego pośrednictwem, jest on wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie praw osób trzecich z tego tytułu. Jeśli w takiej sytuacji zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia lub żądania w stosunku do Administratora, to:

  1. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia Materiałów bez badania zasadności roszczeń i żądań kierowanych przez podmioty trzecie,

  2. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności za spowodowane przez siebie naruszenie.

 4. Za treść publikowanych Materiałów wyłączną odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy.

 5. Użytkownik, publikując Materiały w Serwisie, przyznaje Administratorowi i innym Użytkownikom prawo do korzystania z Materiałów, zgodnie z ich celem.


§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora.

 2. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkownika na etapie rejestracji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia Konta i korzystania z Serwisu.

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały określone w Polityce prywatności.


§ 13. Obowiązki i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się prowadzić Serwis z należytą starannością, z dbałością o niezakłócone funkcjonowanie dla Użytkowników.

 2. Administrator zastrzega, że nie daje gwarancji, że Serwis będzie wolny od jakichkolwiek wad, a także mogą się pojawić przerwy w funkcjonowaniu, spowodowane m.in. pracami konserwacyjnymi, aktualizacyjnymi lub usuwaniem awarii. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i sprzętów Użytkowników korzystających z Serwisu. Użytkownicy są zobowiązani do zapewnienia oprogramowania antywirusowego we własnym zakresie i na własny koszt.

 4. Administrator zapewnia wsparcie techniczne dotyczące funkcjonowania Serwisu. Użytkownicy mogą zadawać pytania oraz zgłaszać uwagi na adres:admin@edusofa.com.

 5. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Korepetytora, w szczególności za jego niekompetencję, nieprzydatność lub nieprzygotowanie do Lekcji.

 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. błędy, wady lub nieścisłości zawarte w Materiałach i treściach publikowanych w Serwisie,

  2. jakiekolwiek szkody na mieniu i osobie spowodowane dostępem lub korzystaniem z Serwisu,

  3. jakikolwiek nieautoryzowany dostęp przez osoby trzecie do serwerów Edusofa.com lub nieautoryzowane wykorzystanie danych przetrzymywanych na serwerach Edusofa.com,

  4. jakiekolwiek przerwy lub zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu,

  5. jakiekolwiek oprogramowanie wirusowe, trojany itp., które może być rozpowszechniane przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu.

 7. Maksymalna całkowita odpowiedzialność Administratora względem Korepetytora w żadnym wypadku nie może przekroczyć sumy wynagrodzenia wypłaconego Korepetytorowi w przeciągu ostatniego miesiącaprzed powstaniem szkody, za którą zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem, odpowiada Administrator.


§ 14. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia sporu między Użytkownikami, zobowiązani oni są powiadomić o tym fakcie Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 h od momentu wystąpienia sytuacji będącej źródłem sporu.

 2. Użytkownicy zgadzają się na współpracę z Administratorem w celu rozwiązania powstałych sporów.

 3. W przypadku zgłoszonych sporów, Administrator podejmie wszelkie starania mające na celu wyjaśnienie sporu i ustosunkowanie się do niego w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia.

 4. W przypadku zaistnienia sporu między Uczniem a Korepetytorem, Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Korepetytorowi do czasu wyjaśnienia sporu.

 5. Wszelkie inne zgłoszenia reklamacyjne, zawierające zastrzeżenia, sugestie lub informacje o problemach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, będą rozpatrywane w terminie 21 dni od momentu dostarczenia kompletu informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny być zgłaszane przez Użytkowników mailowo na adres: bok@edusofa.com.


§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie usługi świadczone przez Administratora w ramach Edusofa.com podlegają prawu polskiemu.

 2. Regulamin może być zmienianyprzez Administratora. Zmiana regulaminu następuje poprzez poinformowanie Korepetytora o nowej treści Regulaminu drogą mailową.

 3. Administrator jest uprawniony do jednostronnej zmiany wysokości Prowizji Serwisu. Zmiana ta dokonuje się poprzez zmianę niniejszego Regulaminu, zgodnie z ust. 2 powyżej, przy czym dla dotychczas zarejestrowanych Korepetytorów, zmiana Prowizji Serwisu następuje nie wcześniej, niż po upływie miesiąca od momentu poinformowania o zmianie Prowizji Serwisu.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku.