Ogólny_Regulamin

 

Ogólny regulamin serwisu Edusofa.com

 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z portalu Edusofa.com. Postanowienia regulaminu są wiążące dla wszystkich Użytkowników portalu Edusofa.com, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z portalu niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z jego treścią. Jeśli Użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z portalu.

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z platformy Edusofa.com. a także szczegółowe warunki korzystania z platformy przez Uczniów. Szczegółowe warunki korzystania z platformy przez Korepetytorów zostały objęte odrębnym regulaminem.

 

§ 1. Definicje

§ 2. Wstęp

§ 3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

§ 4. Konto

§ 5. Rezerwacja i anulacja Lekcji

§ 6. Płatności

§ 7. Treści zabronione

§ 8. Prawa własności intelektualnej

§ 9. Ochrona danych osobowych

§ 10. Obowiązki i odpowiedzialność Administratora

§ 11. Reklamacje

§ 12. Postanowienia końcowe

 

 

§ 1. Definicje

Administrator – Edusofa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000849109, NIP: 5272931011, REGON: 386482400, wysokość kapitału zakładowego: 100.000 zł,

Cena za Lekcję – suma pieniężna, stanowiąca wynagrodzenie dla Korepetytora,

Edusofa.com lub Serwis – platforma zlokalizowana na stronie internetowej www.edusofa.com, umożliwiająca kompleksową organizację i przeprowadzanie Lekcji w trybie on-line,

Konto – profil umożliwiający korzystanie z Serwisu, założony dla Użytkownika w procesie rejestracji, do którego dostęp jest zabezpieczony poprzez obowiązek podania wybranego przez Użytkownika loginu i hasła,

Korepetytor – zweryfikowana przez Administratora i zarejestrowana w Serwisie osoba, która świadczy usługi dydaktyczne na rzecz Uczniów za pośrednictwem Serwisu,

Lekcje – 60 minutowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Korepetytora na rzecz Ucznia za pośrednictwem Serwisu,

Lekcja Próbna – pierwsza Lekcja danego Ucznia u danego Korepetytora, która może się odbyć na preferencyjnych warunkach,

Materiały – wszystkie treści utrwalone w jakiejkolwiek formie, udostępniane w Serwisie m.in. przez Użytkowników w celu prowadzenia Lekcji lub świadczenia usług dydaktycznych,

Pakiet Lekcji – więcej niż jedna Lekcja wykupiona za jednym razem u tego samego Korepetytora,

Uczeń – zarejestrowana osoba korzystająca z usług dydaktycznych Korepetytorów za pośrednictwem Serwisu,

Użytkownik – Uczeń lub Korepetytor,

Wirtualne Złotówki – przedpłacone punkty o określonej wartości (1 PLN = 1 Wirtualna Złotówka), przechowywane w Wirtualnym portfelu Ucznia, umożliwiające zakup Lekcji lub Pakietów Lekcji w Serwisie.

Wirtualny portfel – portfel wirtualny prowadzony dla każdego Ucznia osobno, w którym możliwe jest przechowywanie Wirtualnych Złotówek,

 

 

§ 2. Wstęp

 1. Administrator prowadzi portal Edusofa.com, którego celem jest organizacja Lekcji przy wykorzystaniu w tym celu specjalnej platformy on-line. Edusofa.com tworzy i utrzymuje bazę Korepetytorów oraz Uczniów, zapewnia narzędzia umożliwiające przeprowadzenie Lekcji on-line oraz dokonanie płatności za Lekcję, weryfikuje Korepetytorów oraz daje Uczniom możliwość oceny jakości przeprowadzanych Lekcji.
 2. Administrator oświadcza, że działa na zasadzie „marketplace”, tzn. że jest organizatorem Lekcji i pośrednikiem w relacjach między Korepetytorem a Uczniem, nie jest natomiast dostawcą usług dydaktycznych oraz nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez poszczególnych Korepetytorów.

 

§ 3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Administrator udziela Użytkownikom zgody na dostęp i korzystanie z Serwisu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik wyraża zgodę, aby:
  1. nie wykorzystywać Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub uzyskanych w ramach Lekcji w innych celach niż na własne potrzeby związane z Lekcjami,
  2. nie korzystać z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem,
  3. nie wykorzystywać Serwisu do innych celów, niż przewidziane w Regulaminie,
  4. nie prowadzić żadnych działań mających na celu pozyskiwanie danych (w tym danych osobowych) znajdujących się w Serwisie.
 2. Użytkownicy zobowiązują się nie przekazywać sobie nawzajem danych personalnych lub kontaktowych, mających na celu możliwość skontaktowania się i przeprowadzenia lekcji poza Serwisem.
 3. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że Lekcje mogą być nagrywane i przechowywane m.in. w celu kontroli jakości świadczonych usług oraz rozwiązywania ewentualnych sporów między Użytkownikami.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić odpowiedni sprzęt (m.in. komputer, zestaw słuchawkowy, mikrofon), oprogramowanie oraz łącze internetowe o odpowiedniej przepustowości.

 

§ 4. Konto

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest założyć Konto zgodnie z procedurą przewidzianą przez Edusofa.com. Założenie Konta jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Użytkownik może mieć aktywne tylko jedno konto w Serwisie.
 3. W sytuacji, gdy Użytkownik nie ma skończonych 18 lat, niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na założenie Konta. Użytkownik poniżej 18 roku życia uprawniony jest jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z organizacją i przeprowadzaniem Lekcji, natomiast wszelkich czynności prawnych związanych z korzystaniem z Serwisu powinien dokonywać rodzic lub opiekun prawny Użytkownika (w szczególności składanie dyspozycji, dokonywanie płatności, żądanie zwrotu, składanie reklamacji itp.).
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do Konta.
 5. Użytkownik mający ukończony 18 rok życia ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności dokonywane na Koncie Użytkownika.
 6. Odpowiedzialność za działania na Koncie Użytkowników poniżej 18 roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. W sytuacji, gdy Administrator będzie miał uzasadnione podejrzenie, że nastąpiło przejęcie Konta przez osobę nieuprawnioną, doszło do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu lub doszło do naruszenia postanowień Regulaminu, zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zawieszenia Konta do czasu wyjaśnienia.
 8. Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować czasowym lub stałym zablokowaniem Konta Użytkownika.

 

§ 5. Rezerwacja i anulacja Lekcji

 1. Rezerwacja Lekcji dopuszczalna jest po zalogowaniu na Konto.
 2. W celu dokonania rezerwacji Lekcji należy wybrać Korepetytora, uiścić Cenę za Lekcję oraz wskazać wybrany termin Lekcji.
 3. Lekcja trwa 60 minut, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 4. Korepetytorzy mogą oferować 30-minutowe bezpłatne Lekcje Próbne. Lekcja Próbna może być udostępniona tylko raz dla konkretnego ucznia u tego samego Korepetytora.
 5. Uczeń może wykupić u wybranego Korepetytora pojedynczą Lekcję, lub Pakiet Lekcji.
 6. Pakiet Lekcji ważny jest przez okres 6 miesięcy od momentu jego zakupu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie dostępny w Serwisie w uzgodnionym terminie rozpoczęcia Lekcji.
 8. Uczeń uprawniony jest do rezygnacji z zarezerwowanej Lekcji, przy czym:
  1. jeśli rezygnacja nastąpi wcześniej niż na 12h przed planowaną Lekcją – Uczeń otrzyma zwrot Ceny za Lekcję w formie Wirtualnych Złotówek,
  2. jeśli rezygnacja nastąpi później niż na 12h przed planowaną Lekcją – Uczeń otrzyma 50% Ceny za Lekcję w formie Wirtualnych Złotówek, chyba że w porozumieniu z Korepetytorem i za jego zgodą, Uczeń zaproponuje i zarezerwuje nowy termin Lekcji. W takim przypadku zarezerwowany uprzednio termin Lekcji zostanie przesunięty i nie przepada.
 9. Korepetytor uprawniony jest do odwołania zarezerwowanej Lekcji, przy czym nie później niż na 12h przed planowaną Lekcją. W przypadku odwołania Lekcji przez Korepetytora, Użytkownicy powinni uzgodnić alternatywny termin odwołanej Lekcji. W innym przypadku, Uczeń otrzyma zwrot Ceny za Lekcję w formie Wirtualnych Złotówek w Wirtualnym Portfelu. Odwołanie zarezerwowanej Lekcji przez Korepetytora później niż na 12h przed planowaną Lekcją nie rodzi po stronie Ucznia żadnych roszczeń w stosunku do Korepetytora lub Administratora, poza koniecznością zwrotu Ceny za Lekcję w formie Wirtualnych Złotówek.
 10. Maksymalne spóźnienie Użytkownika na zaplanowaną Lekcję nie powinno przekroczyć 20 minut. Po tym czasie:

a.     Korepetytor - jest uprawniony opuścić Lekcję i oznaczyć ją jako zakończoną, chyba że Użytkownicy uprzednio umówili się inaczej,

b.     Uczeń - jest uprawniony opuścić Lekcję i oczekiwać ustalenia nowego terminu lekcji przez Korepetytora, bądź zwrotu Ceny za Lekcję w formie Wirtualnych Złotówek, chyba że Użytkownicy uprzednio umówili się inaczej.

 1. W przypadku spóźnienia na zaplanowaną Lekcję przez Ucznia, Korepetytor jest uprawniony skrócić czas trwania Lekcji o czas odpowiadający spóźnieniu Ucznia. Cena za Lekcję nie podlega częściowemu zwrotowi.
 2. W przypadku, gdy Uczeń nie będzie dostępny w Serwisie podczas zaplanowanej Lekcji, Cena za Lekcję nie podlega zwrotowi.
 3. Uczeń uprawniony jest do zrezygnowania w niewykorzystanej części z wykupionego Pakietu Lekcji u wybranego Korepetytora. W takim przypadku Uczeń otrzyma zwrot ceny za Pakiet Lekcji w formie Wirtualnych Złotówek do Wirtualnego Portfela.

 

§ 6. Płatności

 1. Płatności za Lekcje dokonuje się w Serwisie za pośrednictwem wybranego, dostępnego operatora płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., PayU S.A. oraz Integrator Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Administrator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Użytkownik z chwilą zakupu usługi w Serwisie wyraża zgodę na niezwłoczne wykonanie usługi oraz przyjmuje do wiadomości, że po wykonaniu w pełni usługi utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy, stosownie do treści art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Brak wyrażenia zgody o której mowa w zdaniu poprzednim może skutkować odmową świadczenia usług przez Administratora.
 5. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze:

  * Visa

  * Visa Electron

  * Mastercard

  * MasterCard Electronic

  * Maestro

  1. szybkie przelewy

  2. BLIK

 6. Cena za Lekcję może się różnić w zależności od wybranego Korepetytora oraz wybranego Pakietu Lekcji.
 7. Zwroty Ceny za Lekcję, dokonywane zgodnie z niniejszym Regulaminem (np. w przypadku rezygnacji z Lekcji) są dokonywane wyłącznie w postaci Wirtualnych Złotówek do Wirtualnego Portfela Ucznia.
 8. Wirtualne Złotówki można wykorzystać wyłącznie na Lekcje lub Pakiety Lekcji w Serwisie.
 9. Wirtualne Złotówki nie podlegają wymianie na gotówkę.
 10. Wirtualne Złotówki są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich przyznania. Po wygaśnięciu Wirtualnych Złotówek nie można ich zrealizować w Serwisie ani wymienić na gotówkę.
 11. Na wniosek Użytkownika, Administrator może wystawić dokument w formie elektronicznej zawierający zestawienie odbytych przez niego lekcji oraz poniesionych płatności w danym okresie, nie krótszym niż jeden miesiąc. 

 

§ 7. Treści zabronione

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, a także z poszanowaniem godności innych Użytkowników oraz osób trzecich, w szczególności zakazuje się przesyłania Materiałów lub szerzenia w inny sposób treści, które:
  1. są nielegalne,
  2. są powszechnie uznawane za obelżywe,
  3. są obraźliwie, obsceniczne, zniesławiające lub pomawiające lub naruszają godność lub inne prawa osobiste osób trzecich,
  4. promują rasizm, nienawiść, dyskryminację, przemoc lub inne nielegalne działania,
  5. których cel jest niezwiązany z działalnością Serwisu (np. tzw. wiadomości śmieciowe, łańcuszki),
  6. zawierają treści pornograficzne lub seksualne,
  7. z innych względów są prawnie, etycznie lub moralnie niedopuszczalne lub wątpliwe.

 

§ 8. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści znajdujące się w Serwisie są chronione prawem autorskim. Zabrania się powielania, modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania w celach komercyjnych treści znajdujących się na Edusofa.com.
 2. Użytkownicy, zamieszczając w Serwisie Materiały, zobowiązani są posiadać prawo do wykorzystania Materiałów w Edusofa.com, w szczególności powinni posiadać prawo autorskie, licencje lub inne zezwolenie podmiotów, którym prawa do tych Materiałów przysługują.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Materiały w Serwisie bezprawnie, jest on wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie praw osób trzecich z tego tytułu. Jeśli w takiej sytuacji zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia lub żądania w stosunku do Administratora, to:
  1. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia Materiałów bez badania zasadności roszczeń i żądań kierowanych przez podmioty trzecie,
  2. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności za spowodowane przez siebie naruszenie.
 4. Za treść publikowanych Materiałów wyłączną odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy.
 5. Użytkownik, publikując Materiały w Serwisie, potwierdza ich legalność oraz przyznaje Administratorowi i innym Użytkownikom prawo do korzystania z Materiałów, zgodnie z ich celem.

 

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora.
 2. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkownika na etapie rejestracji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia Konta i korzystania z Serwisu.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały określone w Polityce prywatności.

 

§ 10. Obowiązki i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się prowadzić Serwis z należytą starannością, z dbałością o niezakłócone funkcjonowanie dla Użytkowników.
 2. Administrator zastrzega, że nie daje gwarancji, że Serwis będzie wolny od jakichkolwiek wad, a także mogą się pojawić przerwy w funkcjonowaniu, spowodowane m.in. pracami konserwacyjnymi, aktualizacyjnymi lub usuwaniem awarii. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i sprzętów Użytkowników korzystających z Serwisu. Użytkownicy są zobowiązani do zapewnienia oprogramowania antywirusowego we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Administrator zapewnia wsparcie techniczne dotyczące funkcjonowania Serwisu. Użytkownicy mogą zadawać pytania oraz zgłaszać uwagi na adres: admin@edusofa.com
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnej selekcji Korepetytorów - w tym celu ma możliwość przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na Korepetytora, a także może żądać przedstawienia kopii dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatów na Korepetytorów. Jednocześnie Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niekompetencję, nieprzydatność lub nieprzygotowanie Korepetytorów do Lekcji.
 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. błędy, wady lub nieścisłości zawarte w Materiałach i treściach publikowanych w Serwisie,
  2. jakiekolwiek szkody na mieniu i osobie spowodowane dostępem lub korzystaniem z Serwisu,
  3. jakikolwiek nieautoryzowany dostęp przez osoby trzecie do serwerów Edusofa.com lub nieautoryzowane wykorzystanie danych przetrzymywanych na serwerach Edusofa.com,
  4. jakiekolwiek przerwy lub zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu,
  5. jakiekolwiek oprogramowanie wirusowe, trojany itp., które może być rozpowszechniane przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu.
 7. Maksymalna całkowita odpowiedzialność Administratora względem Użytkownika w żadnym wypadku nie może przekroczyć sumy wynagrodzenia uiszczonego przez tego Użytkownika (w przypadku Ucznia) lub wypłaconego Użytkownikowi (w przypadku Korepetytora) w przeciągu ostatniego miesiąca przed powstaniem szkody, za którą zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem, odpowiada Administrator.

 

§ 11. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia sporu między Użytkownikami, zobowiązani oni są powiadomić o tym fakcie Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 h od momentu wystąpienia sytuacji będącej źródłem sporu.
 2. Użytkownicy zgadzają się na współpracę z Administratorem w celu rozwiązania powstałych sporów.
 3. W przypadku zgłoszonych sporów, Administrator podejmie wszelkie starania mające na celu wyjaśnienie sporu i ustosunkowanie się do niego w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 4. W przypadku zaistnienia sporu między Uczniem a Korepetytorem, Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Korepetytorowi do czasu wyjaśnienia sporu.
 5. Wszelkie inne zgłoszenia reklamacyjne, zawierające zastrzeżenia, sugestie lub informacje o problemach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, będą rozpatrywane w terminie 21 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny być zgłaszane przez Użytkowników mailowo na adres: bok@edusofa.com

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie usługi świadczone przez Administratora w ramach Edusofa.com podlegają prawu polskiemu.
 2. Regulamin może być zmieniany przez Administratora. Zmiana regulaminu następuje poprzez publikację zmienionej treści Regulaminu w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku.